Aandacht voor privacy

Alle medewerkers van Annenborch zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de gegevens die onze klanten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers aan ons toevertrouwen. Het is bij Annenborch een bewuste keus ons hierbij aan de wet- en regelgeving te houden. Niet omdat het moet, maar omdat we als betrouwbare partner bekend willen staan. In dit privacybeleid staan onze uitgangspunten voor persoonsgegevensbescherming beschreven.

Onderdeel van het privacybeleid is het privacyreglement van Annenborch. Dit privacyreglement is een uitwerking van het privacybeleid en de privacywetgeving.

Het is belangrijk dat klanten, medewerkers, waaronder inhuurkrachten, vrijwilligers en stagiaires van Annenborch op de hoogte zijn van het privacybeleidet privacyregelemnt is een uiterking van het privacybeleid en de privacywetg. Wij wijzen hen bij de intake of bij het in dienst treden op dit beleid met onze specifieke verklaringen bescherming persoonsgegevens. De verklaring bescherming persoonsgegevens is een verkorte versie van ons privacyreglement. We verwachten dat iedere medewerker, inhuurkracht, vrijwilliger en stagiair zich houdt aan ons privacybeleid. 

Uitgangspunten

Annenborch hanteert de volgende uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens:

1.     Wij verwerken persoonsgegevens alleen op een wijze die voor klanten, medewerkers en vrijwilligers rechtmatig, behoorlijk en transparant is. 

2.     Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden, die daarmee niet verenigbaar zijn.

3.     Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij vragen dus niet meer gegevens op dan dat wij echt nodig hebben.

4.     Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken altijd juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Zijn persoonsgegevens niet meer juist of actueel, dan zorgen wij ervoor dat wij die persoonsgegevens corrigeren of wissen.

5.     Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

6.     Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens die wij verwerken goed zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

7.     Wij respecteren alle rechten die medewerkers en klanten kunnen ontlenen aan de privacywetgeving.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij binnen Annenborch uitvoeren, moeten  voldoen aan deze uitgangspunten.

Verantwoordelijkheid

Annenborch is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen binnen de organisatie en stelt het doel en de middelen van de gegevensverwerkingen vast. De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerkingen. De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de uitvoering van het privacybeleid en de naleving van de privacywetgeving binnen Annenborch. De functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse omgang met persoonsgegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens.

Hier vindt u de volledige versie;

verklaring bescherming persoonsgegevens  of de  verkorte privacyverklaring.