Organisatie

Toezicht en Bestuur Woonzorgcentrum De Annenborch.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Zij ziet er vooral op toe dat de directeur-bestuurder een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de zorginstelling zijn betrokken.  Daarnaast ziet de Raad toe op de wijze waarop De Annenborch in de samenleving staat en de maatschappelijke doelen dient.
De Raad van Toezicht functioneert conform de “Zorgbrede Governance Code”, een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht.
Voor de beloning van de toezichthouders geldt de adviesregeling van Raden van Toezicht van Zorginstellingen, zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
De visie van de Raad van Toezicht kunt u hier lezen.

Raad van Toezicht

Dhr. A.G. Hengeveld CMC, voorzitter
Mevr. drs. N.W. Zeller-van der Werf, vice-voorzitter
Dhr. drs. J. Vroege MMO

Directeur-bestuurder:

mw. drs J. Pander directeur/bestuurder

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van het beleid en het functioneren van Ouderenzorg De Annenborch. Dit gebeurt in samenspraak en overleg met het management van de instelling, vertegenwoordigd in het managementteam. Voor de beloning van de directeur-bestuurder wordt de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg gehanteerd.

Managementteam:

Mevr. J. Pander, directeur-bestuurder
Mevr. L. van de Nobelen, manager zorg en facilitaire zaken
Dhr. H. Hoeben, Interim Hoofd bedrijfsvoering

Medezeggenschap Woonzorgcentrum De Annenborch.

Cliëntenraad:

De Cliëntenraad staat voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van De Annenborch. De Cliëntenraad toetst en controleert het beleid van de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In een aantal gevallen is dit advies ook bindend.   Wanneer de Cliëntenraad welk recht mag gebruiken is vastgelegd in de Wet  Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen. De Cliëntenraad behandelt geen individuele vragen en/of klachten. 

De samenstelling van de Cliëntenraad is als volgt:

Dhr. J. van Lith (namens de cliënten psychogeriatrie,)voorzitter a.i.
Mevr. H. Welten
Mevr. Kerkhof-Abelen
Mevr. Van Loon-Giebels
Mevr. Willems-Heesakkers

Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad toetst en controleert het beleid van de directeur-bestuurder en het management en zij doet dit met als uitgangspunt de belangen van de organisatie als geheel en van alle medewerkers in het bijzonder. Zij heeft daartoe allerlei bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De Ondernemingsraad is samengesteld uit medewerkers van de verschillende disciplines binnen de organisatie.

De samenstelling van de Ondernemingsraad is als volgt:

Mevr. M. Theelen, voorzitter
Mevr. M. van den Broek, secretaris
Mevr. A. van Pinxteren
Mevr. R. Claassen
Mevr. J. Hoos 

Algemene gegevens m.b.t. ANBI

Naam ANBI: Stichting Woonzorgcentrum De Annenborch
Telefoonnummer: 073-8519600
K.v.K.: 41080557
RSIN/Fiscaal nummer: 2864198
Website adres: www.annenborch.nl
e-mail: info@annenborch.nl

Adres: De Hoef 100
Postcode: 5242 CN
Plaats: Rosmalen