Er wordt geld verstrekt om zelf de zorg in te kopen, dit heeft het voordeel dat u zelf kunt bepalen wie die zorg aan u gaat leveren. Via het CAK betaalt u een eigen bijdrage over dit bedrag. Meer informatie vind u hier.

 • Welke maatregelen neemt Annenborch m.b.t. Covid-19 / Coronavirus?

  In de regio houden we dagelijks de aantallen bij van het aantal van Covid-19 verdachte cliënten en medewerkers. Zaterdag zat er een scherpe stijging in bij collega ouderenzorginstellingen. 

  Ik ben onder de indruk geraakt hoe groot de narigheid is wanneer men geconfronteerd wordt met een corona besmetting. Ook als ik luister naar de deskundigen moet iedere vorm van bagatelliseren van deze situatie buiten beschouwing gelaten worden.

  Lees verder.

 • Wat is PGB (PersoonsGebonden Budget)?

  Er wordt geld verstrekt om zelf de zorg in te kopen, dit heeft het voordeel dat u zelf kunt bepalen wie die zorg aan u gaat leveren. Via het CAK betaalt u een eigen bijdrage over dit bedrag. Meer informatie vind u hier.

 • Wat is thuiszorg?

  Thuiszorg is hulp aan huis in de vorm van

  • hulp bij het huishouden
  • verzorging;
  • verpleging.

  Bij Annenborch kunt u ook terecht voor thuiszorg. Zie hiervoor informatie op de website.

  Meer informatie over thuiszorg vindt u hier.

 • Wat betekent ZZP (ZorgZwaartePakket)?

  Goede vraag! Sinds 2015 heet het Zorgzwaartepakket Zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u kunt krijgen als u een indicatie hebt. Ondanks dat deze naam veranderd is komt het woord zorgzwaartepakket nog steeds voor.

  Meer informatie over het Zorgprofiel vindt u hier.

 • Wat is kortdurend verblijf?

  Bij kortdurend verblijf logeert u kort in een instelling. Kortdurend verblijf valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). U heeft minimaal een ZZP3 voor kortdurend verblijf nodig.

  Betaal ik een eigen bijdrage?
  Nee, niet meer voor verzorging en verpleging. Deze vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW).

 • Is een indicatiebesluit in heel Nederland geldig?

  Met een indicatiebesluit kunt u in heel Nederland zorg krijgen. Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio en u geeft aan van welke zorgaanbieder u de zorg wilt ontvangen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een huurappartement bij Annenborch?

  Vereiste is dat u ingeschreven staat bij Woonservice Nederland Den Bosch www.woonservicedenbosch.nl.
  U kunt een appartement huren; voorwaarde is een zorgvraag, zoals hulp bij douchen, medicatieondersteuning. De zorg kunt u inkopen bij de Annenborch. Alle wachtenden met een zorgvraag hebben voorrang. 

  De beschikbare huurappartementen worden geplaats middels een advertentie in de plaatselijke krant of website www.kleinemeierij.nl.
  Voor de huurprijzen van deze appartementen verwijzen wij u door naar de Kleine Meierij.
  Op de website van de Annenborch vindt u een servicelijst, hier vindt u alle mogelijkheden en prijzen.

 • Wanneer kan ik wonen in Annenborch?

  Voor wonen in een zorgappartement van Annenborch heeft u minimaal een ZZP 4 nodig.Deze aanvraag kunt u ndienen bij het CIZ.
  Via het CAK wordt er berekend wat u maandelijkse bijdrage zal zijn. www.cak.nl

 • Wat staat er in een indicatiebesluit?

  De zorgvraag die u heeft, wordt weergeven onder zorgfuncties. U kunt een indicatie krijgen voor een of meerdere zorgfuncties. De omvang wordt in klasse aangeduid. Deze geeft aan hoeveel uren u toegezegd krijgt.

 • Hoelang is een indicatiebesluit geldig?

  Voor iedere functie waarvoor u geïndiceerd bent, moet worden aangegeven hoelang u de zorg nodig heeft, de zogenaamde geldigheidstermijn. De geldigheidstermijn varieert van 3 maanden tot maximaal 15 jaar. Als de termijn verstreken is, dan heeft u een nieuw indicatiebesluit nodig. Het aanvragen van een nieuwe indicatie wordt een herindicatie genoemd.

 • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van het CIZ?

  U kunt dan een bezwaar indienen bij het CIZ met een toelichting waarom u bezwaar maakt.
  Gegevens hiervoor staan vermeld op de afwijzing.

 • Hoelang duurt het voordat het CIZ een indicatiebesluit afgeeft?

  U ontvangt binnen 6 weken nadat uw aanvraag is ontvangen een indicatiebesluit van het CIZ.

 • Betaal ik een eigen bijdrage voor zorg die ik thuis krijg (zorg zonder verblijf)?

  U betaalt een eigen bijdrage als u zorg thuis krijgt bijvoorbeeld verzorging of verpleging. Dit heet zorg zonder verblijf. Welk bedrag u aan eigen bijdrage betaalt, hangt af van de soort zorg die u ontvangt, de kosten van deze zorg, uw persoonlijke situatie, uw leeftijd en uw inkomen. Sinds 21 juni 2010 betaalt u ook een eigen bijdrage voor de begeleiding die u ontvangt.
  Voor zowel zorg aan huis (thuiszorg) als de zorg in een zorgcentrum (zorg met verblijf) is een geldige indicatie nodig.
  Deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorginstellingen).
  De CIZ-formulieren zijn te downloaden via internet www.annenborch.nl. Op de site vindt u een link naar het formulier. Of u kunt u deze vinden op de website van het CIZ www.ciz.nl.
  Ook kunt u het formulier bij de receptie van Annenborch halen.

 • Betaal ik een eigen bijdrage als ik in een instelling verblijf (zorg met verblijf)?

  Een AWBZ instelling is een instelling waar u woont en zorg krijgt (zorg met verblijf).De kosten van een opname in een AWBZ instelling worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf.