Organisatie

Toezicht en Bestuur Ouderenzorg Annenborch.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Zij ziet er vooral op toe dat de directeur-bestuurder een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de zorginstelling zijn betrokken. Daarnaast ziet de Raad toe op de wijze waarop Annenborch in de samenleving staat en de maatschappelijke doelen dient.  De Raad van Toezicht functioneert conform de “Zorgbrede Governance Code”, een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht. Voor de beloning van de toezichthouders geldt de adviesregeling van Raden van Toezicht van Zorginstellingen, zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De visie van de Raad van Toezicht kunt u hier lezen.

Hier vindt u de publicatie van de onkostenvergoeding van de RvT 2019 2019 Annenborch Governance Code onkostendeclaraties .

Raad van Toezicht

Dhr.  J. Vroege, voorzitter Mw. M. J. Onderwater, lid  Dhr. P. A. Bosselaar, lid

Directeur-bestuurder:

Janneke Pander directeur/bestuurder

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van het beleid en het functioneren van Ouderenzorg Annenborch. Dit gebeurt in samenspraak en overleg met het management van de instelling, vertegenwoordigd in het managementteam.

Managementteam:

Janneke Pander, directeur-bestuurder Loes van de Nobelen, manager Zorg en Facilitaire Zaken Hilde van der Weerden, hoofd Informatie en Administratie

Medezeggenschap Ouderenzorg Annenborch

Cliëntenraad

De Cliëntenraad staat voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Annenborch. De Cliëntenraad toetst en controleert het beleid van de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In een aantal gevallen is dit advies ook bindend. Wanneer de Cliëntenraad welk recht mag gebruiken is vastgelegd in de Wet  Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen. De Cliëntenraad behandelt geen individuele vragen en/of klachten. 

Lees hier het jaarverslag 2019 van de Cliëntenraad.

De samenstelling van de Cliëntenraad: 

Dhr. Copier, voorzitter Mevr. Welten, vice-voorzitter/ secretaris Mevr. Pennings Dhr. Brolsma Mevr. van de Ven, vertegenwoordiger De Linde

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad toetst en controleert het beleid van de directeur-bestuurder en het management en zij doet dit met als uitgangspunt de belangen van de organisatie als geheel en van alle medewerkers in het bijzonder. Zij heeft daartoe allerlei bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De Ondernemingsraad is samengesteld uit medewerkers van de verschillende disciplines binnen de organisatie.

De samenstelling van de Ondernemingsraad: 

Mevr. M. Theelen, voorzitter Mevr. M. van den Broek, secretaris Mevr. A. van Pinxteren Mevr. R. Claassen Mevr. J. Hendriks  Mevr. J. van Dijk