Privacy

Annenborch hanteert de volgende uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens:

1.     Wij verwerken persoonsgegevens alleen op een wijze die voor klanten, medewerkers en vrijwilligers rechtmatig, behoorlijk en transparant is. 

2.     Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden, die daarmee niet verenigbaar zijn.

3.     Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij vragen dus niet meer gegevens op dan dat wij echt nodig hebben.

4.     Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken altijd juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Zijn persoonsgegevens niet meer juist of actueel, dan zorgen wij ervoor dat wij die persoonsgegevens corrigeren of wissen.

5.     Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

6.     Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens die wij verwerken goed zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

7.     Wij respecteren alle rechten die medewerkers en klanten kunnen ontlenen aan de privacywetgeving. Alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij binnen Annenborch uitvoeren, moeten  voldoen aan deze uitgangspunten.

Hier vindt u de documenten over privacy: