Het doel van Stichting Vrienden van Annenborch is fondsenwerving ten behoeve van verzorgingstehuis Annenborch ter financiële ondersteuning van de activiteiten van het verzorgingshuis, individuele bewoners daarvan en het personeel, en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door fondsenwerving in de meest ruime zin (bron: statuten van de Stichting).

Beleidsplan

Algemeen

De Stichting Vrienden van de Annenborch is opgericht op 7 mei 2004. Omdat het bejaardenhuis De Annenborch toen een andere naam heeft gekregen nl: Verzorgingshuis Annenborch (zonder DE) heeft de Stichting Vrienden van de Annenborch ook haar naam aangepast en notarieel gewijzigd middels een notariële akte welke op 12 december 2022 is gepasseerd bij Hoffspoor Notarissen.

De juiste tenaamstelling is sindsdien: Stichting Vrienden van Annenborch

De doelstelling is daarbij niet veranderd. We trachten nog steeds financiële middelen te vergaren om daarmee de bewoners van Annenborch iets extra’s te kunnen geven.

Middelen

Hoewel we in het verleden vaak financiële middelen verkregen via activiteiten is daarin ons beleid veranderd. De reden daarvan is dat we daardoor ook financiële risico’s liepen en dat zijn zaken waar we verre van willen blijven.

We trachten nu via legaten middelen te verkrijgen. Een onderdeel daarvan is om onze stichting te laten opnemen als begunstiger in een testament van bijvoorbeeld de bewoners van Annenborch.

Ook willen we ons actief opstellen als het gaat schenkingen van bijvoorbeeld bewoners van Annenborch.

Daarnaast zoeken we actief meer de publiciteit op om ook de komende jaren genoeg bekendheid te behouden en zichtbaar te blijven bij diverse personen en instanties.

Als laatste willen de vrienden van Annenborch meer kennis opdoen over sponsoring en de daarbij behorende mogelijkheden.

RSIN nummer

Het RSIN Nummer van Stichting Vrienden van Annenborch is 813311871.

Bezoldigingsbeleid

De Bestuurders van de vrienden van Annenborch ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.